اطلاعیه

به ولمازو سفر نکنید

با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی جمعیت بیماری مهلک کرونا در مازندران و آلوده شدن محیط اطراف روستا ، اگر پدر و مادرتان را دوست دارید ، اگر فرزندانتان را دوست دارید و اگر عزیزانتان را دوست دارید در هر شهری که هستید در همان جا در منزل بمانید

مطالب مرتبط با روستای ولمازو

اطلاعیه

به ولمازو سفر نکنید

با توجه به افزایش ۱۰۰ درصدی جمعیت بیماری مهلک کرونا در مازندران و آلوده شدن محیط اطراف روستا ، اگر پدر و مادرتان را دوست دارید ، اگر فرزندانتان را دوست دارید و اگر عزیزانتان را دوست دارید در هر شهری که هستید در همان جا در منزل بمانید